ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma
http://www.asztrologosz.hu/

Becsületesen és bátran az isteni igazságról a karma tükrében
http://www.asztrologosz.hu/becsuletesen-es-batran-az-isteni-igazsagrol-a-karma-tukreben-t1360.html
Oldal: 1 / 1

Szerző:  Kozma Szilárd [ 2019.05.14. 17:39 ]
Hozzászólás témája:  Becsületesen és bátran az isteni igazságról a karma tükrében

Gyermekek halálának, baleseteinek és betegségének az igazi okai


Az épen, és aránylag egészségesen született, de születésük után befertőződött (vírusfertőzött) csecsemők és a más okok miatt szenvedő csecsemők (pl. az édesanya – vagy édesapja - véletlenül leejti, vagy ráfekszik álmában) és a kiskorú gyermekek is, ártatlanul szenvednek, vagy halnak meg tudományos szemszögből nézve.
De figyelembe véve az anyai ági örökletes karma-programokat, vagyis kauzális szempontból, - tehát az objektív egyetemes törvények és létfolyamatok szempontjából! – vizsgálva ezt a Puzsér Róbert által is mélyen kárhoztatott „isteni igazságtalanságot”, a jelenség teljesen másképp néz ki. Ki derül, hogy ezek a szerencsétlenül járt és járó csecsemők és kiskorú gyermekek, pontosan annyira ártatlanok, mint a hetvenöt évvel ezelőtt a náci tisztek által, vagy más elborult tudatú személyek által meggyilkolt, a szüleikkel együtt, náci koncentrációs táborokba hurcolt gyermekek. Vagyis: a legéppuskázott, letaposott és krematóriumokba küldött zsidó és cigány asszonyoknak az ártatlan csecsemői. Ezek mit sem tehettek az anyjuknak és a nagyanyjuknak és a dédnagyanyjuknak a generációkon keresztül intenzíven átélt ellenség-képzeteiről (Például az európai zsidók esetében generációkon át hagyományozódott ellenséges goj - képzetekről.).
De vigyázat: amennyiben az olyan, a vallásos - humanista (szentimentális) gondolkozásból eredő absztrakt és fiktív (a valóságban sehol nem létező) fogalmakkal dobálózunk, mint amilyenek az ártatlanság, a tökéletesség, a kiválasztottság, vagy az isteni kegyelem, vagy isteni harag és bosszú, leragadunk a megható vallásos fantazmagóriák szintjén és a sehova - a seholba! – jutunk a fejtegetéseinkkel. Vagyis, hogyha metafizikailag nulla értékű fogalmakkal dobálózunk ilyen eszkatológiai kérdések boncolgatása közben, akkor természetes, hogy a természet-ellenes következményeket eredményező természet-tudomány ördögi körének az ostoba és céltalan körforgatásánál maradunk.
Sőt: amennyiben a humanista, vagy a keresztény-vallásos ítélkezés és fantazma-gyártás színvonalán maradunk, akkor a zsidó-keresztény koncepció szerinti „magasságos” Isten, tehát az, aki mindezt „megengedte”, a velejéig gonosz és romlott isten, vagy félkegyelmű, esetleg gonoszan őrült. És azok a, végül is európai vagy amerikai keresztény, materialista és humanista - liberális kultúrában felnőtt német, cseh, lengyel. magyar, szerb, szlovák, román és más nemzetiségű, személyek – nagyanyáink és nagyapáink –, akik ezt a sok történelmi gyalázatot egyáltalán eltűrték, nem is voltak emberi lények, következésképpen, mi sem vagyunk azok. Vagy az SS-tisztek és katonák által falhoz vert zsidó gyermekek nem voltak emberi lények? – Hagyjuk tehát a sehova nem vezető ítélkezések racionális - humanizmus érzelgő szféráit, mert különben lehetetlen lesz hátsó gondolatok nélkül szóba állni egymással. És azért is, mert a vallásos, vagy a racionális humanizmus szintjén, ezt, a történelmi szörnyűséget nem lehet sem bosszú-vágy, indulat vagy csendes neheztelés nélkül, illetve komplexusok és „öröklött” bűn-tudat nélkül feldolgozni. Sem a zsidóknak sem, , a nem zsidó európaiaknak. És úgy pláne nem, hogy „Akkor, amikor ezek a szörnyűségek megtörténtek, én meg sem voltam születve, tehát az egészhez semmi közöm!”
Az anyai ágon öröklődő Világosság és Törvényesség – ellenes karma programok, valamint a megvezető – álcázó, valóság-hamisító kaméleon programok, nem csak, hogy átadódnak az utódoknak. (Tehát, ezek a romboló személyiség- és maszkulinitás- ellenes és igazság-hamisító, öntudat-félrevezető, spirituális karma-programok, már a csecsemők aurájában is megtalálhatóak. - Az én aurámban is ott volt már csecsemő koromban a dédnagyanyámtól nagyanyámon és anyámon keresztül örökölt karma-program. Ez, a nagyanyám esetében végbélrák-halálhoz vezetett, az anyám esetében számtalan aranyér-műtéthez és nálam az aranyér problémák mellett, korai végbélhuruthoz. Vagyis: csendes gyűlölködésben és megbocsátási – elbocsátási, elengedési képtelenségben jelentkezett..) Pontosan e programokon keresztül és ezek által, az ártatlan csecsemők és kiskorú gyermekek, az édesanyjuk (eredeti karma-programjai által irányított) zavaros és agresszív, tudattalan lelkivilágát képezik le, és annak a közvetett befolyása alatt állnak.
Az ártatlan csecsemők és a kiskorú gyermekek tehát, sokkal kiszolgáltatottabban: sebezhetőbben állnak rezonanciában (szubtilis, kauzális kapcsolatban) olyan emberi, állati, vagy fizikai és természeti jelenségekkel, amelyek analogikusak az anyák mély-tudattalan képzeleti, gondolati és érzelmi-, vagyis: szellemi-lelki világában zajló, rombolási és félrevezetési szellemi – spirituális folyamatokkal, mint maguk a náluk sokkal erősebb testtel, szervezettel és öntudattal rendelkező anyák, akitől ezeket a programokat örökölték. Ilyen módon, a hatás - visszahatás törvénye alapján, a zavarodottság (pl. érzelmi - szexuális), vagy az agresszivitás természeti következménye hamarább éri az ártatlan csecsemőt, mint az erősebb személyi öntudattal és fizikai testtel – szervezettel rendelkező anyát, vagy a gyámot.
Egy éves koráig, a legnagyobb lányomnál: Medárdánál napokkal hamarább állt elő a székletszorulás jelensége, mint a feleségemnél, valahányszor Emőke nem volt képes valami korábbi sérelmét megbocsátani, vagy amikor huzamosan nem volt képes egy szellemi problémagócot megértve, azt felbontani és feloldani, és a maga teljességében átvilágítva megérteni, majd elengedni. Úgyszintén, ha az igen támadott és a Rákban álló Lilith-el rendelkező volt-feleségemnek a családi életforma keretei között (hűség...?) feloldhatatlannak bizonyuló, tudattalan, vagy tudatos szexuális vágyakozási problémái voltak, akkor a Medárda két éves koráig, a kislány nemi szervének a bőre jóval hamarabb kicsattogott, mint ahogy a feleségem érzékeny húgyhólyagja és a homokos veséje az anya lelki – szellemi (szerelmi) feszültséget jelezte volna. Ti., azt, hogy az anyánál baj van "odafent": a szexuális képzelet-világa szintjén. Hogy tehát, szellemi zárlat és képzeleti zavar keletkezett a feleségem tudattalan lelki világában, a baráti körünk férfi tagjai által ihletett szexuális sóvárgások miatt, tehát, a kielégítetlen és elfojtott vágyakozássá alakuló, de nem eléggé tudatosított, önkéntelen szexuális képzelgésekből. Igen is: ilyenkor a kislány nemi szervének a bőrfelülete mindig kicsattogott!
Amint korábban több alkalommal is jeleztem, nincs szándékomban itt művészi parabolákban és irodalmi allegóriákban célozgatva jelezni az ide vonatkozó szokatlanul meredek következtetéseimet, mert tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos végre egyenesen és minden kertelés nélkül, mindenkinek szembenézni az időtlen szellemi- és isteni világból folyamatosan az anyagi világba beáramló és az időben megjelenő teremtési aktusok és folyamatok szellemi tőrvényeivel és azok anyagi következményeivel. Ha valaki eddig figyelmesen követett, nincs amiért félnem, hogy félreért és újfasiszta eszméket hirdető vadmarhának képzel, vagy bélyegez. A morális és a biológiai (betegségi) tragédiák ugyanis, nem mindig a fizika jelenségek lineáris logikája szerint, és nem is, a pragmatikus racionalitás logikája szerint jönnek létre. Minden szellemi - lelki és fizikai - természeti jelenség az egyetemes tőrvények egymást feltételező, egymást kölcsönösen befolyásoló és, a polaritás törvénye esetében, néha látszólag ellentmondó, vagy irracionálisnak látszó, összhatása alapján megy végbe, a maga összetett, de mindenképpen logikus ok - okozati összefüggések szerint.
Az ártatlanul meggyilkolt - az iménti példánkban épp a második világháború időszakában meggyilkolt – zsidó, vagy cigány gyermekek (de lehetnének azok bármelyik faji gyűlölködésnek áldozatul esett ártatlan gyermekek), esetében is az egyetemes törvények objektív (Humanista szemmel: „könyörtelen”) logikája érvényesült. - Akárcsak a poszt-modern nyugati világban az AIDS vírussal befertőzött csecsemők esetében, vagy a pedofil személyek által súlyos utóhatásokkal szexuálisan megerőszakolt kiskorú gyermekek esetében például, a személyiség és a mágia törvénye, a rezonancia, a kiegyenlítődés a hatás – visszahatás törvényeinek a „könyörtelen” hatásmechanizmusa érvényesült. Vagyis: ezen isteninek is mondott egyetemes törvények következtében szenvedtek gyalázatos kínokat és kínhalált az ártatlan gyermekek.
Anélkül, hogy egy pillanatig is felmentenénk az oldás helyett, a karmájukat dagasztó gyilkosaikat az embertelen tetteik terhe alól, az igazság teljes megismerése miatt, ki kell mondani, hogy ők nem csak a sátáni lelkű és perverz hajlamú felnőtteknek (ebben az esetben náci tiszteknek és perverz orvosoknak) voltak és sajnos még lesznek ezentúl is az áldozatai. Hanem az ellenségképekben való gondolkozás idea-világában élő édesanyjuk által „átközvetített” spirituális tartalmaknak: az anyáktól átöröklött karmájuknak az ugyancsak az anyák által önkéntelenül való tovább-dagasztásának, erősítésének. Az anyai ági ős szüleik által erősen átélt ellenségeskedésnek, az így legyártott ellenség-képzeteknek és tehát az anyai ági női felmenők által erősen átélt, tehát a rájuk spirituális befolyást gyakorló, ellenségképzetekkel telt, szellemi- spirituális, tradícióknak. A intenzíven átélt, a huzamos veszélyezettség helyzetében felerősödő, agresszív képzeletének - élet- és ember-víziójának: az anyai ősszülők által hosszú évtizedeken át intenzíven átélt szorongásos szellemi - lelki állapotoknak. Ezeknek lettek és lesznek az áldozatai az ártatlan csecsemők és gyermekek.
Ha nem elégszünk meg az ártatlan zsidó gyermekek kegyetlen legyilkolása fölötti megrökönyödésünk. megdöbbenésünk, sajnálatunk, botránkozásunk és dühünk állapotával, és valódi spirituális szellemben élő személyekként kezdünk kutakodni (sőt: a kauzális szinteken is!), akkor nagyon furcsa dolgokat kezdünk észlelni és látni. Azt láthatjuk például, hogy jóval a náci munkatáborokon és a krematóriumokon belüli és kívüli csecsemő- és gyermekgyilkosságok előtt, sőt: még az inkvizítor Torquemada nevével fémjelzett középkori zsidó-üldözések előtt, zsidóság nagyobbik része, mindig is tele volt ellenségképzetekkel. Azt hogy: a magát évezredek óta "az Isten egyedüli kiválasztott népének" tudó és ezt az irracionális "felsőbbrendűségi" komplexushoz vezető csoportszellem tévképzetét évezredeken át intenzíven átélő zsidó-asszonyok is éppen úgy fel voltak töltődve felsőbbrendűségi öntudattal, és a goj- gyűlölettel, mint a férfiak. (Ne felejtsük el, hogy a karma és a fejlődés - kiegyenlítődés tőrvénye következtében, nem minden zsidót gyilkoltak le a fasiszták, meg a Szovjetunióban a vallásos kommunisták. Nagyon sokan ép-egészségesen vissza tértek oda, ahol deportálták őket.) És az is fontos a témánk szempontjából, hogy a rezonancia és a hatás-visszahatás (karma) törvényének megfelelően, a zsidók mindig egy másik, még “a zsidónál is kiválasztottabb" képzetek által hajtott nép (keresztény, germán, szláv és jelenleg: iszlám) primitív küldetéstudatával kerültek azonos hullámhosszon zajló konfliktusba.
Még egyszer mondom: ezt ugyancsak a rezonancia és a hatás-visszahatás, valamint a mágia tőrvénye alapján! A többi népet alacsonyrendűnek bélyegző gojj kifejezés például, sokkal hamarabb megszületett és mélyebben begyökerezett a zsidó generációk tudatába, mint az Über mensch.
Az újkori és a modern kori zsidó nők tehát (a meggyilkolt gyermekek anyái, nagyanyái és déd- és üknagyanyái), az un. faji felsőbbrendűség téveszméjével, generációról generációra impregnált felsőbbrendű komplexustól átitatott nemzeti - kulturális mentalitás hatásképpen, önkéntelenül, vagy tudatosan, rejtetten, vagy nyíltan, általában, szintén lenézték a nem-goj személyeket. Sőt, amikor kezdték gettóba szorítani őket, a nők is pontosan olyan intenzív haraggal gyűlölték, még ha csak "ártatlan" félelmükben is, az inkvizíciónak a kegyetlenkedéseit eltűrő, annak magukat alárendelő és azt kiszolgáló spanyol keresztényeket, a fasiszta németek és a nacionalista oroszok elődeit, akárcsak amazoknak a díszes képviselői a zsidókat.
Tetszik - nem tetszik, ha szörnyűek, ha nem, ha igazságosak, ha nem, de tudomásul kell vennünk, hogy az egész létezés vonatkozásában működnek és a hatásukat “kegyetlenül” érvényesítik az egyetemes létet működtető és fenntartó objektív kauzális tőrvények. Így a teremtés (a mágikus képzelet), a rezonancia, a ciklus és a ritmus, a hatás és a visszahatás, valamint a polaritás tőrvénye is. Merő ostobaság azt képzelni, hogy létezik személyes Isten és tehát, isteni kivételezettség (Protekció!). Nem létezik égi protekció, sem "kiváló" személyek sem "kiválasztott" nemzetek, vagy „magasabb rendű” vallások híveinek a számára! És ugyanúgy nem létezik isteni meghatódás (kegyelem), mint ahogy nincs ok nélküli, vagy véletlen sors-üldözöttség, számkivetettség, betegség, vagy korai halál sem.
De letagadhatatlanul léteznek és ha azonnal nem is, de hosszú távú következmények szintjén határozottan hatnak a személyi karmák állapotát érzékelő, azokkal együttműködő egyetemes törvények. Ezek „bele látnak” és behatolnak a karmikus maghatározottságaik miatt egymással valamilyen lényegi (kauzális) kapcsolatban levő, a felszínen egymással a kölcsönös szimpátia, vagy az antipátia látszatai szerint, akarati, vagy akarat elleni (véletlennek tűnő) kapcsolatot teremtő, különböző személyek mély struktúráival. Vagyis, az egymással kölcsönhatásban álló és egymást mélyen és lényegileg átható és kisülésre provokáló, örökletes karma-programokkal. Ezt egyszer s mindenkorra tudomásul kellene már végre venni, még a misztikus csodabogár – kozmetikusoknak, az ezoterikus guruknak és téve-műsor-vezetőknek is. Főként nekik! Ezek az egymással együttműködő és egymással együttható, karma-programok és egyetemes törvények (Egy nagy könyvben leírtam ezek természetét és hatásmechanizmusát, tehát, mielőtt valaki elítélne a fenti állítások miatt, kérem szépen a Publio kiadóról megrendelni és megvásárolni…) meghatározzák a személyek egymás közti sorsviszonyát, mind a mágia törvénye, mind a rezonancia, a kiegyenlítődés, a polaritás, a hatás-visszahatás és főként a fejlődés és a megváltás tőrvényei szerint.

Csíkszereda, 2007 - 2019

Oldal: 1 / 1 Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/