ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma
http://www.asztrologosz.hu/

A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karmája
http://www.asztrologosz.hu/a-felelmetes-skorpio-meg-felelmetesebb-es-titkosabb-karmaja-t740.html
Oldal: 1 / 9

Szerző:  Kozma Szilárd [ 2014.04.24. 13:26 ]
Hozzászólás témája:  A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karmája

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

A Skorpió - Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy teljesen negatívan fényszögelt Skorpió - Nappal rendelkező személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési és fertőződési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi, spirituális okai.

A Skorpió csillagkép, az emberben megjelent abszolút szellemnek, az anyagi lét kábulatából való felébredésének (megvilágosodásának) és az abszolút léthez való visszacsatolódási vágya megszületésének és megerősödésének az egyetemes mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását: a feltámadás mozzanatát) testesíti meg.
Ezért, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelődő személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemző" betegségek és balesetek - általában és lényegében - az embernek a (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélődéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végső lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok – okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítésére valótörekvésekhez kapcsolódnak.
Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek – tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetőségben való kételkedéshez, sőt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, vagy ennek szöges ellentéteként: a megváltáshoz vezető mentalitás-változtatási igényekkel szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsőséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak.
Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkező személynek, a skorpiói leleplező és ön-leleplező (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követő önjavító), tisztító és öntisztító magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás – változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerű elhárításához, és ezért a szellemi szűklátókörűséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsőséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz, elutasításhoz, haraghoz, nehezteléshez, gyűlölethez és dühöngéshez is kapcsolódnak.
A Skorpiói őselv és létmozzanat ugyanis, a teremtés sokszínűségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínűség és az érzéki élvezeti lehetőségszerzés kábulatába zuhant és annak a fogságába került Abszolút Szellemnek az anyagi lét határállapotából - határhelyzetéből való kiszabadulásának (megfordulásának), valamint az anyagi - természeti tapasztalás segítségével történő karma-oldásnak és kiegyenlítődésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: az anyagi nulla pontnak az elérését és a nullapontról történő megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát.

Másrészt, mivel a Skorpió a spirituális kiegyenlítődés problémáját is magában hordja, a skorpió – lelki problémák és testi betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e sajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységű átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban).
A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás) az eredménye ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak), ezek úgymond a fiziológiai következményei.
A Skorpió és az elengedés - elbocsátás, a neheztelésektől, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyűlölettől való megszabadulás titka ugyanis az, hogy csak, és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, elbocsátani és megbocsátani, amit jól megfogtunk: amit jól felfogtunk, amit jól, tehát teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi- szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, spirituális kielégülési, egységesülési, kiegyenlítődési és szellemi megújhodási (újjászületési) állapot elérése és, az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban is) való átélése az egységesülési élmények spirituális emlékezés szintű rögzítése. A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei.
Ezért amennyiben egy Skorpió-karmás személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit az öntudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelő VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelző karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok), vagy erősen negatívan fényszögelt bolygók is kerülnek, - amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis, nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélező, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítődési szenvedély is. Ráadásul a Skorpióra, alapminősége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minőség (erős lelki magnetizmus és ugyanilyen erős érzékenység) jellemző, de mivel a Mars kiemelten tűz-bolygó, ez az állapot, már eleve feszült állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szerint elsődleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelműen Víz-jellegű: a Víz és a Tűz őselemek egymás áthatásából létrejövő alkímiai tinktúra minősége jellemzi a Plútó természetét.
Ezért a Skorpió spirituális erőterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tűz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerű egy személy szellemi és lelki, de nem utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására tőrnek, aminek a következtében a ténylegesen(!) fel nem ébredt Skorpió-személy, mikor a sajátosan értelmezett igazság-szenvedélyének a „meg nem értett” foglya, mikor a teljes relativitás szellemében csapongó érzelmeinek és érzéki vágyainak. Természetesen, e belső, mentális és pszichikus gyökerű ellentmondásnak előbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgező, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítő és azokat tönkretevő problémái, krízisei.
Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs (gyógyulási) képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a depressziós állapotok intenzív átélésére való hajlama, halál-vágyig elmenő kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgező italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik.
De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a sorsképletben a Lilith, vagy a Sárkányfarok található a Skorpióban, vagy a Skorpió jegyében álló bolygók többségben diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illető bolygók által megtestesített teremtő ősprincípiumok a személy karakterében feszültség-okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenőrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. Ennek következtében a szülött hajlamos lesz a hormonális önmérgezésre, és ez által elsősorban a nemi szervek és a szaporodási szervek betegségére, rákosodására, vagy más módon történő (pl. baleset általi) károsodására, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertőzésére és más jellegű funkcionális zavaraira. Így például a végbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségből eredő székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztata-rendellenességre, nők esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertőző nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az ő spirituális, mentális és érzelmi életének a tisztázatlanságában és feszültségeiben keresendők és gyökeres, általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek a betegségi állapotainak a meghaladására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) műtétek is. De hiába, az esetleg jól sikerült műtétek is, mert a teljes gyógyulás csakis akkor következik be, ha az illető szervvel, vagy testrésszel kapcsolatos pozitív lelki viselkedést a magáévá és állandóvá teszi az egész világ- és életszemléletében.
A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzőek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemző Skorpió-betegség, ész azt jelzi, hogy az illető (beteg) személy – vagy kiskorúak esetén, azok édesanyja! – nem képes, vagy tudatosan nem hajlandó mélyen „beszagolni” a zavaros és vele születetten negatív mentalitású (negatív képzetekkel és érzelmekkel telt) tudattalan lelki világába.
A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jellegű Karmával rendelkező személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettőre: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtőző, az ott sejtett egységnek megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egyesülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégítésében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében a legszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyűlölködő érzelmek legszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkel és körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes, aminek elsősorban ő szenvedi kárát, mivel ezeknek az ellenséges és romboló-megsemmisítő képzetek által indukált mentális és érzelmi állapotai „parancsára”, az ő hormonrendszere, a természeti Skorpió-állat, sőt: a mérges kígyók szervezete által termelt mérgekhez hasonlóan erős hormonális mérgeket termel, amelyek első sorban azokat a szerveit támadják meg, amelyek éppen az általa intenzíven átélt mentalitással állnak analogikus kapcsolatban. (Nem véletlenül áll a Skorpió konstellációja analogikus kapcsolatban a Kínai asztrológia Kígyó évével. Mindkettő ugyanazt a gyökeres kicserélődési, megváltozási szükség, illetve a változással – megváltódással szembeni ellenkezés lelki motívumát hordja magában.)
A Skorpió karmával született személyek negatív töltetű mentális és asztrális késztetései negatív pszichés energiákká fejlődvén, kiváltják a szervezet mirigyrendszeréből a megfelelő mérgek kiválasztását és a Skorpió-ember szerveinek az elárasztását, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skorpió karmával rendelkező ember szervezetében, hanem a környezetében élő, betegápoló szerepekbe kényszerült családtagok életében is. És, természetesen a környezetében élők közül a leginkább azok szenvednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi kapcsolatban élnek vele, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelműen) vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is el fog menni - tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy
misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konfliktusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem veszik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmű szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerűsítését és vallásosítását célú tűző erkölcs és családszakértőkkel, erkölcscsőszökkel, hanem szerelmi és szexuális partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar.
De a Skorpió nem az egyszerű uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a partnerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan egyesülhessen vele, valahányszor ő akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor félelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc okozója. Addig viszont, amíg a Skorpió - ember felébred és megtanulja, hogy az, ami számára a legfontosabb, vagyis a végső metafizikai igazságok megismerésével járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetőségének az elérése, nem mindig a külső körülményeken és mások (a partnerek) megértő viszonyulásán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is.
De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor betegessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalakulás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális programját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvilágot, a külső körülményeket és természetesen a körülötte élő embereket és leginkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett.
A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi betegségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkező gyakori vizelési inger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.).
Sok Skorpió szülött van, akinek azt a hibabelátási és mentalitásváltoztatási képességet, aminek a segítségével a betegségeiből kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai után sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved, még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedő, kórházlakó, szelíd nagymamává, nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkező személy viszont amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafizikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörülményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a teljesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tudatosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult...) ember megtestesítője.

Lásd a szintetikus kifejtéseket és értelmezéseket a:

http://www.aldottelet.com
http://www.asztrologosz.com
http://www.kozmaszilard.com
http://www.kozmaszilard.hu c. honlapjainkon, honlapjaimon.

Szerző:  Kozma-Joó Violetta [ 2014.08.05. 16:37 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

https://www.youtube.com/watch?v=WuiE5b9 ... tion=share

Szerző:  beniko [ 2018.03.19. 17:41 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Számomra egy másik nagy probléma a skorpiói szellemiség téves átélése volt/van még bizonyos mértékben. A legérzékelhetőbb a folyamatosan feszült állapot, a sokszor még saját magam számára is érthetetlen szenvedélyesség, a mindig ezer fokon égni akarás, az érzelmek teljes skálájának meg- és átélése, minden esetben ugyanolyan intenzitással.

Mindig mindent akartam és szinte annak az ellenkezőjét is. Soha nem ismertem az arany középutat, legalábbis nagy erőfeszítést és gondot okozott a megtalálása. Pedig az érzelmek nyílt felvállalását mérhetetlen gyengeségnek fogtam fel és támadható pontnak., ezért el kellett azokat rejteni. Hideg, hűvös fejjel kell megtenni mindent, érzelemmentesen, legalábbis a külvilág számára.

Volt egy előre elképzelt életterv, viselkedésmód amihez ragaszkodtam. Mentalitásomon nehezen változtattam, nehezen mozdultam más fele, zavaró volt, ingerlő, mikor azt kívánták tőlem változtassak akármin is, esetleg csak gondoljam át más szemszögből a dolgokat.

Minden elképzelésem, tervem, meglátásom titokban kellett tartani, különben félő volt, hogy valakik megakadályozzák véghezvitelét, vagy ami még elfogadhatatlanabb volt számomra, megbántják mimóza lelkemet.

A sebezhetőség szinte rettenettel töltött el, a félelem a lelepleződéstől dühödt támadásra késztetett, vagy megtorláshoz. Nem értettem mások hogyan tudnak boldogulni, ha fogást találnak rajtuk, hogyan élik túl a lelkükbe való belegázolást, hogy nem érinti őket olyan nagyon a kudarc, a megalázás amit a kitárulkozás von maga után.

Óvodás voltam még, mikor már nem is emlékszem mi miatt de egy gyönyörű szőke hajú kislányt kicsinyes bosszúból a kabátjánál fogva a fogasra akasztottam. Volt egy olyan mondásom, hogy mindig szabályszerűen játszom, egészen addig, amíg a másik is, de ha a rosszindulat és áskálódás legkisebb jelét látom is, azon túl a leggonoszabb, legmegátalkodottabb ellensége leszek, és akkor jaj lesz neki, mert minden sarkon leselkedni fogok utána, bekúszok az álmaiba és addig zaklatom, míg elégtételt nem veszek a vélt vagy valós sérelemért. Volt egyfajta nézésem, amitől a másikat a jeges hideg kirázta, ami azt üzente, hogy: A legmegátalkodottabb ellenfeled leszek akivel valaha is találkoztál. Semmi sem volt eléggé szent hogy bosszúszomjamhoz fel ne használjam.

Nagyon sok önfegyelemre és önnevelésre volt szükségem, hogy szelídítsek ezen a démonon. Ha nem úgy alakultak a dolgok ahogy szerettem volna, akkor mindent sötétben láttam, erőt vett rajtam egy mérhetetlen világfájdalom. Nagyon régen még önmegsemmisítési vágyak is tomboltak bennem, azért imádkoztam, hogy haljak meg, de úgy, hogy senki és semmi se emlékezzen rám, ha igaz amit a vallás állít és halhatatlan a lelkünk, akkor még az is haljon meg velem együtt, oszlódjon fel, ne legyen nyoma, hogy léteztem valaha is, mert nálam romlottabbat még nem hordott a hátán a Föld.

Mai eszemmel visszagondolva ennél nagyobb eretnekséget és istenellenességet el sem követhettem volna, csoda, hogy túléltem…. Persze, ha sehol senki nem hívja fel a figyelmet a dolgok eredetére és magyarázza meg mi miért van, akkor nincs amin csodálkozni. Pedig én magam vallottam már gyerekként azt, hogy az élet szent, még egy bogáré is, fűszálakkal mentettem ki őket a pocsolyákból, de az enyémet el akartam veszejteni…

A mélyen depresszív periódusokat váltotta a lelki-szellemi önmarcangolás. Ezek föként a mások személyére irányuló birtoklási, bekebelezési reflexeim aktiválódása után jelentkeztek. Mindezek mellett szinte képtelen voltam a megbocsátásra, a kiengesztelődésre. Úgy éreztem az egyenértékű azzal, hogy elismerem a gyengeségem. A megtorlásnak a keserédes jövőbeni lehetősége nem tette ezt lehetővé. Ellenségem minden mozzanatát gondosan megfigyeltem, tanulmányoztam, sebezhető pontjait memorizáltam, hogy majd a kellő pillanatban, az árnyékból kilépve halálos csapást mérhessek rá. A háttérben meghúzódó szürke eminenciásként éltem, akire igazán senki nem számít és épp ezt használja ki, hogy a puccsot megtervezze, gondosan és alaposan......

Szerző:  beniko [ 2018.04.16. 14:38 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

A napokban felmerült bennem a kérdés, egy videó alatti megjegyzés kapcsán, pontosabban egy hallgató Szilárd értelmi képességeit fitymáló hozzaszólása kapcsán, hogy miért van az, hogy elég ritkán találkozom az ilyen jellegű hozzaszólások akár hangnemét akár valóságtartalmát helytelenítő számonkéréssel, helyreigazítással. Gondolom korábbi rendelői, netán hallgatói azért figyelemmel követik munkásságát, a nézetteséget remélem nemcsak a kákán is találjunk csomót ellenségei adják....
Az említett hozzaszólásnál pl nálam az verte ki a biztosítékot, hogy ha nincs már érv a kritikám, állásfoglalásom mellett, netán kézzelfogható módon megcáfoltak, akkor sértődött primadonnaként bedobom a ti nem érdemeltek meg engem, mert szánalmas, értelem nélküli stb stb banda vagytok. Magyarán ha kilóg a lóláb, átmegyünk agresszív személyeskedésbe s mindezek mellett még a másikat vádoljuk igaztalanul, pocskondiázzuk. Először arra tippeltem, hogy talán Szilárd nem veszi jó néven ha más is beleavatkozik a dolgokba, de kockáztattam, és amint utóbb kiderült, alaptalan volt a feltételezésem. Ugyanis itt teljesen másról van szó. Furcsának, aggasztónak találom, hogy ha az ember fiának, lányának segítségre van szüksége, bizalommal fordulunk Szilárdhoz, vagy csak az általa képviselt és a mindennapi élet (és nemcsak..)által számtalanszor bebizonyított világnézethez, tudáshoz, de mikor más nyilvánosan alázza akár őt, akár a világlátását, akkor mintha a többség nem az én dolgom, nem avatkozhatok bele alapállást veszi fel ? (!) Magyarul: fülem-farkam mélyen behúzom, de azért nagyon is figyelemmel követem mi lesz a végkifejlet (sejtésem szerint).
Jól érzem, hogy van ebben egy olyan dolog is, hogy lássuk mi sül ki belőle, talán megkontrázzák elméleteit, talán egy-két dologról bebizonyosodik, hogy mégsem kell úgy csinálni, mégis lehet benne egy kicsit svindliskedni, elhímezni-hámozni és akkor aztán teljes joggal felhatalmazhatom az árnyék-énem, hogy belekotyogjon a valóságértelmezésembe? Ilyenkor, ilyen hozza-állással talán fenntartunk egy kiskaput az árnyék-énnek, hogy nincs igaza Szilárdnak teljes mértékben és ezt magunknak az ő fegyverével, a realizációval (?) bizonyíthatjuk be.....ameddig ez kényelmes nekünk ?!

Szerző:  Sike Sara Bernadett [ 2018.04.17. 07:21 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Az árnyék-énnek teret és kiskaput engedni egyenlő az önelveszejtéssel.

Most írtam meg egy korábbi esetet, ami velem történt:
az-asztrologia-leleplezi-es-megoldja-az-elet-legrejtettebb-titkat-a-karma-okozo-lilith-jelenseget-f28.html

Ez bizony még egy enyhe megnyilvánulása annak, amit az árnyék-én le nem leplezése okozhat. Mert olyan bizony nincs, illetve éppen, hogy van, de rettenetesen veszélyes az, hogy addig engedünk kiskaput az árnyék-énnek, amíg nekünk kényelmes! Bármikor betegségbe, balesetbe és súlyos tragédiába ránt ez a felelőtlenség.

Az pedig látszatra felületes gondolatnak tűnik, hogy Szilárd bármelyik videóban olyan információt közölhetne, ami például minden Skorpió vagy Bak karmás személynek egységesen és egyformán érvényes. Holott az a képzetünk, hogy nem lehet ugyanaz a karmikus ok mindig, pl. az éppen adott sorskrízisében. Persze, nincs két egyforma személy és egyforma sorshelyzet egyforma előzményekkel. Ezért az árnyék-énünk által uralt (liberális...) agyunk azt képzeli, hogy nem is lehet tehát személyre szabott tanácsot elvárni általánosan egy - egy előadásban, hanem maximum csak nagyon általános iránymutatásokat, elveket!
Aki abba beleköt, amit Szilárd mond, az persze, hogy csak azt bizonyítja, hogy ha hagyja az árnyék-én által működtetett kicsi egóját dolgozni, akkor ő, szamár módon elhiszi azt is, hogy mégis gyökeresen más jellemzőkkel bír, mint ami elhangzik a videó-előadásokban. Holott, azokban egyetemesen érvényes igazságok hangzanak el, tehát ez a teljesen más "másság", gyakorlatilag lehetetlen.

Csak éppen nem érdemes! Hiszen nem az asztrológust kell arról meggyőzni, hogy milyen tökéletes is az ember, mint egyéniség, személy szerint. Pláne ha ez az asztrológus nem készített még kauzális sorsfeltárást neki és a rejtett negatív karmikus sötétségei még önmaga számára is ismeretlenek!
Így eljárva máris ássa magának a jobbnál jobb csapdahelyzeteket okos butaságában. Arról nem beszélve, hogy akkor semmivel nem járult hozzá az egyetemes megváltáshoz, tehát egy értelmetlen életet görget. Az ilyen élet, az Egyetemes Törvények alóli kiskapuk keresése a seholba vezet és hamar véget ér, vagy hosszan, de betegesen és krízisekkel, értelmetlen szerencsétlenségekkel telten elnyúlik.

Szerző:  Kincses Melinda [ 2018.04.17. 18:17 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Kedves Fórumozók!

Nekem e felvetés kapcsán teljesen más dolgok jutottak eszembe. Őszintén szólva, nem hiszem - de biztos ez is gyakori- hogy valaki követi Szilárd munkáját és közben titokban előre dörzsöli a tenyerét, hátha kiderül, hogy nincs igaza.
Bennem sokkal inkább az ötlött fel, hogy amikor egy közösség tagja vagyunk, akkor inkább a nyájszellem érvényesül, vagyis azt szeretnénk, ha a közösség feje mondaná meg a tutit. Vagyis inkább szeretnénk elrejtőzni egy csoporton belül, vagyis a felelősséghárítás egyik jellegzetes hibájába esünk. Ez a névtelenség. Hogy ennek rögtön elébe menjek: Koncsos Melinda vagyok, és amennyiben ez lehet, az anno gyáva húzásom szeretném korrigálni, hogy ide Kincses Melindaként regisztráltam, habár annak egyéb megfontolásai is voltak, nemcsak a félsz.
Szóval én csak a magam nevében beszélhetek, és azt amit érzékelek ezeknek a hozzá nem kommenteléseknek a kapcsán. Hozzá tenném azért az egyéb tényezőket is: (én pl nem görgetek le, szerintem sokan mások se) sokszor a youtube felvételeknél, és most becsületszavamra is csak egy kekec hozzászólásra emlékszem, amelyben Viola haját minősítették. Szóval nem biztos, hogy csak az árnyék-én ludas ebben: ott van tehát a felelősséghárítás, a gyávaság, vagy a lustaság. De a felvetés mindenképp elgondolkoztató.

Szerző:  Kozma Szilárd [ 2018.04.17. 19:03 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Kedves Melinda!

Nem hiszem, hogy az Enikő felvetése "itt (A logosz-on, ahol állandóan és folytonosan a leginkább fontos egyéni - személyes öntudatról, meggyőződésről és autonóm magatartás és cselekvés elengedhetetlen fontosságáról van szó!) és most" éppen arról szólna, hogy miért nem bégettek nekem a hülye falka vezérnek tök nyájasan" :lol:

Ne haragudj, a világért nem akarlak megbántani, hiszen, én kértelek meg, hogy tanítványként és Bak- problémával (10-es házas életfeladatokkal) is rendelkező személyként (Társadalom, közösség, illetve elvek, eszmék és főként: az egyetemes törvények, vagyis szaturnuszi felelősség, stb.) szólj hozza a témához, de azt hiszem, hogy a Tigris évében való születettséged, tehát az Oroszlán karmád, valamint azt aláhúzó - erősítő az V.-ös házban álló Holdad (Tehát a dupla Oroszlán - karmád!) által jelzett helyzet-felismerési és helyzet-tévesztési nehézség és elemi zavar késztetett arra, hogy ilyesmire gondolj!

Akkor már inkább a figyelmetlenségről és kénytelemre vonatkozó szabadkozást fogadom el tőled. Na, meg a gyávaságra és a közömbösségre - lustaságra vonatkozó magyarázatot. Tőled... - Éppen tőled!

Szerző:  Kincses Melinda [ 2018.04.17. 21:53 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Kedves Szilárd!

Enikő meglátása: "de mikor más nyilvánosan alázza akár őt, akár a világlátását, akkor mintha a többség nem az én dolgom, nem avatkozhatok bele alapállást veszi fel ? (!) Magyarul: fülem-farkam mélyen behúzom, de azért nagyon is figyelemmel követem mi lesz a végkifejlet (sejtésem szerint).
Jól érzem, hogy van ebben egy olyan dolog is, hogy lássuk mi sül ki belőle, talán megkontrázzák elméleteit, talán egy-két dologról bebizonyosodik, hogy mégsem kell úgy csinálni, mégis lehet benne egy kicsit svindliskedni" - Számomra teljesen világos, hogy az árnyék-én karma-kijátszási hajlandóságáról beszél. Vagyis,hogy olyankor az ember fogást szeretne találni a kauzális asztrológia alapelvein is, hogy ezáltal ne kelljen karmát oldania. Vagy az a vágy munkál benne, hogy a saját elképzelései szerint módosítsa azt, hogy SZERINTE hogyan kéne feloldania a karmát. Mert, általában amit a horoszkóp feltárásnál karmaoldásnak javasolsz, az nagyon is húsába vág az embernek, tehát nincs ínyére.. Ezt értem.
Amit viszont ezen túl mondtam, azok a további indokai lehetnek az embernek -és nem csak nekem- hogy miért nem reagál pl. agresszív kommentekre. Ezeket felsoroltam, mint tényeket, és nem is mint kifogásokat.
Azt én sem gondoltam egy percig sem -de nem is mondtam-, hogy bégetést várnál tőlünk :D

Szerző:  Kincses Melinda [ 2018.04.17. 22:18 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Kedves Szilárd! Kedves Fórumozók!

Bocsánat. Lemaradt a lényeg: igen, ez a fórum téma nem a kommentekről szól, ahogy mondtad. Hanem, arról a rejtett, lappangó vágyról, hogy lehetőleg "megússzuk az életet". Vagyis az árnyék-én aknamunkájáról. Ennek kapcsán tehát adós vagyok, vagyis implikált az ügyben, valóban. Nekem ugyanis még Hamvas Béla írásainak olvasása közben egyértelműen megfogalmazódott, hogy milyen aljas is tud lenni ez a jelenség. Hamvas Béla ugyanis arról beszélt, hogy legalább abban becsületesek vagyunk, hogy a becstelenségünket bevalljuk. Csak miközben ezt bevalljuk, az árnyék-én máris ördögien belebújik ebbe a fene nagy becsületességbe. Vagyis hátradől elégedetten, hogy "lám, én mosom kezeim, legalább beismertem". És ez már magammal kapcsolatban is sokszor felmerült és nem tetszett. Vagyis amikor a tényleges becsületességemet felhasználom erre a ravasz megkerülési haditerv megvalósítására. És itt nem arról van szó, hogy nem csinálok semmit, amire a karmaoldás kötelez. Hanem hogy hízelkedem magamnak. Na, ez az ami nem tetszik nekem. Ez az, ami nagyon őszintének hat, miközben álságos. Nem tényszerűen hazudni, hanem valódi szándékaimban hazudni. Letagadni a sötétséget. Az őszinteséggel hazudni. Bólogatni nagyokat, tessék-lássék csinálni valamit, bejelenteni ország világ előtt, hogy milyen ügyes vagyok, miközben belül egy jottányit sem változtam.
Ami tehát Enikő meglátása kapcsán még tehát hozzászólnék, az az, hogy, az ember (mi mindannyian) megnéz(ünk) sok karmaoldásra vonatkozó videót, esetleg van már horoszkóp-feltárásunk is, mégis passzívak maradunk. Legalábbis belül nem történt meg a váltás. És titokban -amit Enikő is mondd tehát- valahol tényleg azt reméljük, hogy az egész egy mese. Nem a nappali éber tudatunkkal reméljük ezt, hanem a sötétségünkkel reméljük. Mintha ebbe a sötétségünkbe jó mélyen gyökeret eresztett árnyék-énünk egy furcsa homályosító lelplet vonna a valóság elé. A bennünk munkáló karma a karmaoldást nem érzékeli realitásnak, hanem mesének gondolja. Mintha a saját sötétsége volna a valóság. Ez az, ami számomra ijesztő. Az ettől a képzettől való végleges leszakadásnak az iszonyatos nehézsége..

Szerző:  beniko [ 2018.04.18. 11:03 ]
Hozzászólás témája:  Re: A félelmetes Skorpió még félelmetesebb és titkosabb karm

Kedves Sára!

Többszöri elolvasás után sem értem a hozzászólását. Az enyémet is újraolvastam, de számomra elég egyértelműnek tűnik a kérdésem, az utolsó mondatok már feltételezések részemről, amit (szintén) meg lehet nyugodtan cáfolni. Úgy érzem mintha szerves savak témában a tektonikai lemezek mozgását tárgyalnánk. Teljesen természetes, hogy különböző problémákra különböző tanácsokat, megoldási javaslatokat kap az ember, bármiről is legyen szó. Ez a kérdés felvetés szempontjából teljesen lényegtelen. Ahogy a tökéletesség is, ami olyan mint a fizikában az ideális gázak. Nem létezik. Az asztrológusnak való tetszelgés, szépelgés üresjárat, egyetértünk. De én erről sem beszéltem. Ha meglátása szerint igen, nyugodtan ki lehet javítani. Abban is egyetértünk, hogy az árnyékén veszélyes, simlis, ravasz, spekuláns. Saját bőrőmön tapasztalom/tam. Szakmámból kifolyólag is látom mennyi tragédiát generál.

Oldal: 1 / 9 Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/