ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:09

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.01.11. 19:51 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Negatív Nap, Merkúr és Jupiter az Ikrekben

Az Ikrek konstellációja azt a morfogenetikus erőteret jeleníti meg számunkra, amelyben először merül fel az abszolútumból kiáramlott világnak az önreflexiója, a Bikában megtörtént birtokbavétel után tudatosul az önbirtoklás, az egyetemes törvények szellemében. Az Ikrekben történik tehát az egyetemes törvények és a megnyilvánult isteni lét tudatosodásának az első mozzanata. Számunkra, a fizikai testben létező emberek számára, akik viszont közvetlen belső kapcsolatban vagyunk az egyetemes – isteni – léttudattal, ez a tükröződés problematikájaként jelentkezik. Az egyetemes törvények tudatosodásaként az Ikrekben a szellemi és a fizikai világ közötti kapcsolat megvizsgálása áll a középpontban, vagyis hogy az elképzelések, tervek, elméletek és a megvalósult gyakorlat között van-e kapcsolat, megfeleltetés. Tehát az, hogy elsősorban létezik-e egyáltalán kapcsolat a kettő között, illetve hogy ez a kapcsolat mennyiben tükröződik a fizikai világ eseményeiben, történéseiben, van-e kommunikáció, létezik-e megfelelés a szellem és az általa a tükrözés és az ellenőrzés céljából (is) létrehozott anyag között. Az anyagi világban szilárd, egyértelmű formát öltött szellemi folyamatok, szellemi tevékenységek tehát ellenőrizhetőek, amennyiben sikerült a tükröződés. A Hermész Triszmegisztosz által megfogalmazott világelv alapján ugyanis, az anyag vizsgálatából, az őt létrehozó szellemre vonatkozó helyes információkhoz lehet jutni. A Lilith-hatástól, a káoszt okozó inverziótól ez által az anyagon keresztül történő spirituális vizsgálat által lehet (sikerülhet) megszabadulni, és ezáltal a megváltás irányába elindulni vagy továbblépni.

A szellemi és a fizikai valóság közötti kapcsolat vizsgálatakor, összevetésekor szembesülünk a kettősség problémájával, ami az Ikrek konstelláció alapvető problémája: valóban iker-e a két világ, szoros, harmonikus kapcsolatban és összefonódásban állva, vagy pedig ellenfelekként vagy éppenséggel egymást megtagadva állnak-e szemben egymással? Az Ikrek konstelláció szellemiségének az árnyoldalaként, vagyis, negatív megnyilvánulásaként, ez a szembenállás, tagadás nevezhető meg, amikor a merkúri intelligencia, éles, pragmatikus értelem nem azt az eredeti, isteni célt szolgálja, amiért megadatott, hanem a szülött isteni mivolta és lényege ellen (önmaga felé) fordítja azt veszedelmes fegyverként: nem a két világ harmonizációját, egymás felé közelítését, egyeztetését segíti, hanem széthúzó erőként a különállást, a szellemi és a fizikai szféra elszakadását hangsúlyozza, segíti. Pontosabban nem az egység hangsúlyozására, nem az isteni, megváltott állapot felé terelgeti a szülöttet a gondolkodása, hanem egy másik szellemi valósággal: a pokoli zónával, a megosztás (diabolosz) a káosz világával kapcsolja össze önkéntelenül, a szülött a „racionális” különállásra vonatkozó sugallatait innen nyeri. Az ilyen karmával rendelkező személynek merkúri esze lévén a legnagyobb segítője, „barátja”, (néha ura is), a legnehezebb feladat e szülött számára az, hogy egyáltalán észrevegye, belássa azt, hogy ez az ész öncélúan működik, és csak látszatra szolgálja a „gazdáját”. A sikerek, amelyeket ígér (és megad), azok pillanatnyi sikerek, örömök, amelyek hosszútávon a kettősségek, a kétségek – tehát a „kétségbe-esés” (és a kétségben maradás), valamint a kétszínűség, a Janus arcúság – felé terelik a szülöttet, amely labirintus-járás, a leleplezéstől való félelem végül felőrli, testileg-lelkileg felemészti, szerencsétlenné teszi őt. Ha sikerül is rajtakapnia saját eszét ezen az áruláson, ez még csak a „harc” kezdete, ami után még kemény és hosszan tartó, kitartást és türelmet igénylő munka várja az illető személyt, amíg valóban sikerül a merkúri esze által szolgált árnyék-énjét legyőzni, annak a hatalmát megszüntetni, kikerülni a „zseniális” sugallatai hatása alól. A kitartás és a türelem nem tartoznak az Ikrek pozitív tulajdonságai közé, ez is megnehezíti az árnyék-énnel való küzdelmet. Az azonnali pozitív eredmény hiányában hajlamos feladni az árnyék - én csábítón „ésszerű” sugallatai elleni küzdelmet, s természetesnek tekinteni állapotát, hiszen soha nem volt alkalma megtapasztalni mást, s a racionális esze könnyen meg is tudja győzni őt arról, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni, nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek lefestik, s különben is, egyáltalán nincs is semmilyen ördög, semmilyen árnyék-én.

A látszatra könnyed és súlytalan Ikrek valójában az egyik legnagyobb éberséget kívánó konstelláció, tehát az Ikrek karma feloldása sok olyan tulajdonságot kíván, amellyel ennek a konstellációnak a szülöttei sok esetben nem, vagy csak kevésbé rendelkeznek (kitartás, elkötelezettség, türelem, szívósság, stb) – de amely hiányosságot a horoszkóp többi eleme ellensúlyozhat, tehát mutathat olyan pozitív képességeket, amelyek az ikreki türelmetlenséget, határozatlanságot tompítják, és lehetővé teszik a főként a föld elemhez tartozó pozitív tulajdonságok, képességek megszerzését, kifejlesztését. A merkúri észnek ugyan ezt a célt kellene szolgálnia, de gyakran a gondolkodásmód hamisságát, zseniális trükkjeit felismerni az egyik legnagyobb és legnehezebb feladat.

Annak a szülöttnek az esetében tehát, akinek negatív ikreki meghatározódásait nem csak a Nap negatív fényszögelése jelzi, hanem az Ikreket uraló Merkúr is teljesen diszharmonikusan áll az Ikrekben, illetve az értékítélet, hierarchiatudat, erkölcsösség bolygója: a Jupiter is ugyanitt áll, szintén negatívan fényszögelve, a negatív ikreki meghatározódások halmozott meglétére lehet következtetni, aki fölött az árnyék-én hatalma szinte korlátlan is lehet, olyannyira, hogy saját igazi személyiségét nem is ismeri. Mivel az Ikrek jegye önmagában is a kettősségek problematikájával szembesít, a negatív Ikrek Nap majdnem kibogozhatatlanul összezavarodott, veszélyesen többértelmű individuális öntudatot jelöl. A szülött számára minden relatív, az éremnek mindig két oldala van, amivel ő mindig számol, ezért semmi és senki mellett nem tud elköteleződni, és így soha semmiről nem tud egyértelműen meggyőződni. De a számára legalapvetőbb kérdésekre sem tud egyértelmű választ adni, nevezetesen arra, hogy ki vagyok én, mi vagyok én, illetve mi NEM vagyok? Az önmeghatározás lenne az alap, amire építhetné az életét, ami (a jupiteri értékítélettel együtt) megszabná életvízióját, hiszen ennek alapján, saját magához viszonyítva képes bárki automatikusan megközelíteni bármilyen problémát, jelenséget, megismerni egy folyamatot vagy egy másik embert. Ennek eredményeképpen nem csak kapkod, s éppen aktuális elképzelései vagy megfontolásai szerint kiáll valami mellett, majd hirtelen elfordul tőle, és a másik véglettel azonosul, de az, hogy önmagát nem tudja meghatározni, azt is jelenti, hogy szétforgácsolódik, és sehol nem talál biztos alapot a belső világában, s ezért a külső környezetében sem talál legalább egy biztos pontot. Számára ez egyfajta szabadságot is jelent, s emiatt általában nem is hajlandó szembenézni ezzel a problémával, vagy hajlamos lehet azt elbagatellizálni, hiszen így bárki és bármi lehet, bármikor bármit megtehet, csak éppen azzal a mellékes körülménnyel nem számol, hogy így nem lehet igazából senki és semmi sem. Ha sikerül is szembesülnie ezzel a problémával, gyakran csak az elméleti felismerésig jut el, de tenni nem akar, vagy nem tud semmit ellene. Ez öngyűlöletet ébreszthet benne (amire amúgy is hajlamos, az árnyék-én sugallatai által folytonosan „bombázva”), hiszen alapvetően szeret bekategorizálni mindent és mindenkit, ez az elméleti rendszerezés egyfajta biztonságot nyújtva számára – saját magát azonban sehogy nem tudja sehová sem besorolni.

Ezt a kívülállást a jupiteri értéktudat, értékrendszer zavarossága, relativitása is megerősíti, hiszen itt sincs egy biztos alap, nincs egy stabil értékrend, amihez igazodni tudna, ami megszabná azt, hogy számára mi elfogadható, mi nem, hol vannak az erkölcsi világképében a határok. Ezek a határok, ha egyáltalán vannak, nagyon rugalmasak, köszönhetően a relativizáló merkúri júdási gondolkodásnak is, amelyik szinte mindenről és ugyanakkor, mindennek az ellenkezőjéről is meg tudja győzni a szülöttet, ezért az Ikrek karmás veleszületett „lazasága” ellenére sokszor nagyon is szélsőséges tud lenni – csak éppen gyakran esik egyik szélsőségből a másikba, bármelyik oldal nézeteivel azonosulni tudva (egy rövid ideig). Cselekedetei alapján tehát szinte lehetetlen megítélni őt, a jellemét vagy a gondolkodásmódját, hiszen a tegnap vallott eszmék ma már vagy hidegen hagyják vagy éppenséggel felbőszítik, s ilyenkor magának is szépen megmagyarázza, hogy ő tulajdonképpen mindig is ebben hitt, csak... És itt logikus és precíz érvek ezrei jönnek, amelyekkel jobban tudja kábítani magát (és másokat is, hiszen szellemessége, intelligenciája, humora kedvelt figurává teszi őt), mint a víz-karmások, de különösen a Halak bármilyen fizikai anyaggal, szerrel.

A negatív jupiteri és merkúri tulajdonságok egymást támogatva nem csak hazudozóvá tehetik őt, de olyan hazudozóvá, akinek erről nincs tudomása, hiszen saját magát ámítja a legjobban. Éppen ezért nagyon jellemző rá a kettős mérce: saját magát mindig teljesen másként ítéli meg, az ő helyzete mindig más. Negatív jupiteri meghatározódásainál fogva nagyon is erkölcscsősz lehet, aki másokat folyamatosan elítél, másoknak a hibáit észreveszi, és ostorozza, saját magát azonban annál kevésbé illeti kritikával, és kiváló beszédkészségével, szépen felépített, logikus érvrendszereivel, elméleteivel erről az állítólagos hibátlanságról, következetes moralitásáról másokat is meg tud győzni. Hullámzó értékítéleténél fogva azonban mikor ezt, mikor azt tartja helyesnek, s ezért senki nem lehet biztos abban, hogy ha ma a védelmezője, támogatója, barátja volt a szülött, holnap nem fog ellene fordulni, ha éppen erről sikerült őt meggyőzni. Ezek a „csalódásai” őt magát is egyre kiábrándultabbá tehetik, s mivel semmi nem biztos, ezért bárkiről és bármiről képes bármit feltételezni. Látva az élet fonák helyzeteit, kettősségeit, könnyen cinikussá, kiábrándulttá, ember- és világgyűlölővé válhat. Ilyenkor a korábbi erkölcscsősz magatartás is a múlté lehet, de nem azért, mert rájött arra, hogy a hibabelátási képességét kifejlesztve és az alázatot megtanulva először a saját portáján, tehát saját magában kellene rendet raknia, s elsősorban a saját hazugságait kellene felszámolnia , és nem kívülre mutogatni. Hanem saját magát leleplezni, mivel egy idő után, az árnyék-én nihilista gondolatai teljesen eluralkodva a gondolati és a képzeleti világán, az embereket és ezt az egész világot alapvetően gonosznak, visszataszítónak, szánalmasnak találja, és az életet céltalannak. Ilyenkor szívesen hangoztathatja, hogy neki nincsenek illúziói, ő jól ismeri a világot, s őt nem lehet meggyőzni arról, hogy vannak értékek, van fejlődés és léteznek egyetemes törvények, amelyek az egész világ működését szabályozzák. Az árnyék-énje által teljesen a hatalmában tartott szülöttre hideg, gonosz kívülállás lesz idővel jellemző, aki a saját életét is kívülállóként figyeli, és akinek kietlen, sivár és terméketlen, tehát hiábavaló a hátralevő élete.

Számára az ikreki kapcsolattartás és tükröződés a szellemi és anyagi világ között a pokoli zóna kaotikus világának a fizikai leképeződéseként mutatkozik meg: azaz a megváltással ellentétes irányba érkezve, a kaotikus, önpusztító, minden értékeset és értelmeset az ellentétébe fordító vagy kiparodizáló és relativizáló Ikrek-Lilith hatását lehet rajta megvizsgálni, ezt tükrözi, ezt képezi le, ezt rögzíti az anyagban, a fizikai valóságban. Ez az egyik legszélsőségesebb negatív megnyilvánulása az árnyék-énnek, annak, amikor a szülöttet, a saját júdási értelme árulja el, öntudatát még zavarosabbá teszi, s a jupiteri hierarchia meg sem közelíti az egyetemes törvényeket, hanem mindennek az igazi jelentését meghamisítva, „szemfüles” moralitásával igazából romokban heverve a szülött világlátását a lehető legsötétebbé teszi. Ez a szellemi állapot akkor igazán veszélyes, ha a szülött nem csak önmagát teszi tönkre, hanem morálisan destruálja a környezetében élőket is. Az Ikrek jegy hangsúlyos jelenléte eredményezheti azt, hogy intelligenciája az átlagosnál jóval fejlettebb, s ez magasra emelheti őt a világi szférákban, a társadalomban, okossága folytán megbecsült tudós, kutató is lehet, s ekkor, ebben a helyzetben alkalma nyílhat arra, hogy mérgező, nihilista ideológiáit széles körben megossza, s nagy tömegeket mérgezzen meg nagyszerűen, logikusan, megcáfolhatatlanul felépített nihilista, életellenes és istentagadó teóriáival. Ilyenkor valóban sátáni figurává válik, aki luciferi luciditásával nem a fény, a világosság művelője, hanem éppenséggel az ellen dolgozik, és a szeretetet kizárva magából és életéből, a sötétséget terjeszti a világban.

Ez a „megfoghatatlanul intelligens” magatartás, ez a látszat szellemi „magaslat” lehet az, a világi logika és gondolkodásmód által akár irigyeltnek és sikeresnek is ítélhető állapot, helyzet, ahová az a személyi állapot és hamis helyzettudat vezethet, ha valaki a negatív ikreki meghatározódásaival nem hajlandó szembenézni, és bátran felvenni velük a harcot. Nagyon fontos tehát metafizikai tudásra szert tenni – ami az Ikrek kíváncsiságát fel is keltheti, és tudásszomját ezzel oltva a jupiteri értéktudatát is fejleszteni tudja, és, ha képes az őszinteségre, az egyetemes törvények és a megváltás logikájához tudja azt igazítani. Ez a tudás szolgálhat alapul számára, hogy „fülön csípje” a relativizáló merkúri észjárását, amikor az az árnyék-én sugallataival mérgezi őt. Felismerve az életét uraló kettősségek veszélyességét, tudatosan arra törekedhet, hogy azokat minél inkább csökkentse, felszámolja, ez pedig a zavaros öntudatát egyre inkább kitisztíthatja, segíti őt abban, hogy önmagát pontosan meghatározza, ezáltal ez a megismerés az arany öntudat, a benne is ott lapuló isteni mag kitágulását és meghonosodását eredményezi. Mindehhez nagyfokú éberség szükséges, hiszen az árnyék-ént legyőzni nem lehet azonnal (mint ahogyan azt az Ikrek karmás szeretné), s ez a júdási észjárás újra és újra felbukkanhat, belophatja magát észrevétlenül is a szülött tudatába, ezért nagyon fontos azt folyamatosan leleplezni, s főleg nem ijedni meg a fenyegető „előre megmondtam” jellegű veszély-vetítéseitől, nem hátrálni meg előle.

Amíg ez nem sikerül, a szülött folyamatosan számíthat az Ikrekkel analóg testrészek, szervek betegségeire, baleseteire: a vállak, felkarok, a tüdők, légutak mind ide tartoznak, s ha ezek valamelyike megsérül, megbetegszik, a szülöttnek alaposan utána kell járnia annak, hogy mi az, amit helytelenül gondol, milyen hibás elméletek, gondolatok, negatív ambíciók vezérlik őt, amelyeket a megváltás érdekében meg kell változtatnia, meg kell tisztítania. A Jupiterhez tartozó combok, csípő, máj, epe, hasnyálmirigy betegségei is jelentkezhetnek a negatív jupiteri meghatározódásai következtében (helytelen értékítélet, a hamis mennyország-képzet, a megváltás hibás megcélzása, rossz irányba nyitás, ill. az új irányba való nyitásra való képtelenség). A szemek, mint a Nyilashoz és Jupiterhez is tartozó szervek, a hibás értékrenddel való szembenézésre, a hibák meglátására is szolgálnak, ezért azok betegségei is hasonló, jupiteri negatív meghatározódásokra figyelmeztetnek. Az önmagának és másoknak a huzamosabb ideig tartó ámítása, a szelektálásra való képtelenség nemcsak máj-, epe- és hasnyálmirigybetegségeket, hanem súlyosabb esetben cukorbetegséget is eredményezhet.


Negatív Nap, Merkúr és Jupiter a 3. házban

A hármas ház az Ikrek szellemiségének a gyakorlati megvalósulási életköre, az Ikrek konstellációnak a földi megvalósulási életterülete. Az itt található negatívan fényszögelt bolygók vagy karmapontok azt mutatják, hogy a szülött életében nagyon fontos szerepe van annak, hogy az Ikrek konstelláció pozitív tulajdonságait megszerezze, harmonizálódjon ezzel a szellemiséggel, mert csak így oldhatja fel a karmáját.

Az Ikrek a tükröződés problematikájával szembesít, vagyis a szellemi és a fizikai világ kapcsolata áll itt a középpontban, az, hogy a konkrét fizikai valóságban mennyire tükröződik az őt létrehozó szellemi szféra, mennyire tudunk információt nyerni erről a világról, ha a fizikai síkot tanulmányozzuk. Ez a gyakorlatban, a hétköznapi életben azt jelenti, hogy a mindennapi események, konkrét testi-lelki tapasztalatok, amelyekkel a szülött találkozik, amelyeket megél, mennyiben szolgálnak a számára a karmafeloldása szempontjából fontos információkkal, mennyire érti és értékeli ezeket az információkat, mennyire nyílik meg a szellemi befogadó-készsége, illetve mennyire erősödik meg a pozitív mentalitás-változtatási készsége ezek hatására. Tehát létre tudja-e hozni és fent tudja-e tartani a két világ közötti kapcsolat a mindennapi élete folyamán, vagy pedig élesen elkülönül a kettő, olyan módon, hogy a szellemi világgal való foglalkozás kimerül az elmélet- gyártásában, az elképzelései hangoztatásában.
A gyakorlat, illetve a tapasztalat azonban az, hogy, vagy nem tud megvalósítani (szinte) semmit ezekből, vagy nem is érzi fontosnak sem a megvalósítást (a mentalitás megváltoztatását), sem azt, hogy az elméletben szerzett tudást letesztelje a valóságban is. – Megelégszik az öncélú tudással, az információhalmozással, amelynek így végső soron semmi haszna nincs, és a gondolat nem más, mint üres póz és az értelmének a csillogtatása.

Ha az öntudatot, önérzékelést megtestesítő Nap, és a lineáris, pragmatikus gondolkodás bolygója: a Merkúr, valamint az értékítélet, értéktudat bolygója: a Jupiter itt, a közvetlen tapasztalatok általi érlelődés házában, az Ikrek szellemiségének megfelelően nyilvánul meg, ez a három őserő az anyagi és a szellemi világ közötti információáramlást kellene segítse, hogy a szülött az őt érő közvetlen tapasztalatokból tudjon szellemi és gyakorlati értékű morális információt nyerni és feldolgozni, helyesen értelmezni az eseményeket, megérteni azok spirituális és kauzális jelentéseit. A szülöttnek tehát az egyik nagyon fontos életfeladata megtanulni a közvetlen tapasztalatait helyesen értelmezni, az ikreki tükröződés problematikáját megérteni, önreflexiót gyakorolni, az élete eseményeit elemezve megtalálni (és fenntartani) a fizikai világ és az azt létrehozó szellemi világ közötti kapcsolatot, a kettőt egymás felé közelíteni oly módon, hogy ami fent van, valóban ugyanaz legyen, mint ami lent van, és ami lent van, ugyanaz legyen, mint ami fent van.

Az Ikrek szellemiségével analóg 3. házban a diszharmonikusan fényszögelt bolygók, karmapontok éppen azt mutatják, hogy a szülött életében ez az, ami központi problémaként jelentkezik, sem a fizikai valóság és a szellemi valóság közötti kapcsolat, és ennek követekeztében a külvilágban való tükröződés sem jön létre, az elméletek és a gyakorlati megvalósítás nem fedik egymást, gyakran teljesen eltérőek egymástól. A szülött hajlamos arra, hogy megmaradjon az elméleteknél, nem valósítva meg az életében szinte semmit azokból, és az életének az eseményeit sem tudja helyesen értelmezni, úgy, hogy abból a sorsrendezés szempontjából, vagyis, a karmaoldás szempontjából fontos információkat nyerhessen.

A Nap, Merkúr és Jupiter által megtestesített őserőkhöz való önkéntelen, karmikusan diszharmonikus viszonyulása úgy nyilvánul meg, hogy individuális öntudata, pragmatikus, lineáris gondolkodása, valamint értéktudata, értékítélete zavaros, nem egyértelmű, ingatag, életfeladatai egyike pedig az, hogy harmonizálódjon ezekkel az őserőkkel. Az Ikrekkel analóg házban megnyilvánulva, ezek az őserők magukon viselik a negatív ikreki tulajdonságokat: a határozatlanságot, a többértelműséget, a szélsőséges végletek megélését, az elköteleződésre, egyértelműségre való képtelenséget. A szülött önérzete, önérzékelése és önértékelése zavaros, nehezen tudja magát meghatározni, bizonytalan önmagát illetően, ezért gyakran él át olyan konfliktusokat a környezetével, amelyek éppen az öntudat fejlesztését szolgálnák, ha a szülött helyesen tudná értelmezni az élete eseményeit.

A szülött reflex-szerű mentalitásbeli zavarai, az ikreki kettősségek, a kettős irányú megoldásokra, a kétségekre és ezzel együtt a helytelen értéktudat miatti önbecsapásra való hajlam megnehezítik, vagy ellehetetlenítik a személyi hibázások és tévedések észlelését, megfigyelését, főleg azért, mert ehhez az őszinteség megszerzése mellett, szilárd erkölcsi alapokra, biztos értékítéletre, valamint a gondolkodás egyértelműségére, precízségére is szükség volna szűkség, amivel a szülött nem rendelkezik, mivel mind a merkúri, mind a jupiteri őserőhöz diszharmonikusan viszonyul, ha mindkettő egyformán hullámzó és esetleges.

Az Ikrekhez tartozik az árnyék-én jelensége is, a személy tudatának a kettőssége, amelyik, mint a neve is mutatja, a mély tudattalan érzelmi és képzeleti világban munkálkodik, a szülött számára egyáltalán nem egyértelmű és megfogható, észrevehető módon irányítja, befolyásolja a „gazdát” a pokoli zónából érkező sugallatokkal, homályos vágyakkal, jó megoldásoknak látszó, irracionális élet-helyzet megoldási gondolatokkal. Ebből fakad az Ikrek-karmás emberek kettőssége, kétarcúsága, innen a szélsőséges hangulatingadozásai, pesszimista, vagy akár nihilista, életellenes és istentagadó gondolatai, megnyilvánulásai.

Az ikreki intelligencia éppen ennek a nehezen megfogható és leleplezhető jelenségnek a felfedésére, felszámolására adatott meg a szülött számára, azonban a negatívan fényszögelt Merkúr, az Ikrek (és a 3-as ház) uralkodó bolygója azt jelzi, hogy ez az értelem a rendeltetésével ellentétesen működik, tehát a karmaoldással, a megváltással ellentétesen, és a szülöttet egyre beljebb és beljebb viszi a mentális labirintusában, sokszor az elviselhetetlenségig fokozva az önmagának való ellentmondásait, és az ebből következő sikertelenségek miatti kétségbeesését, a tehetetlenségérzését.

A szülött belső hierarchiáját, értékrendjét meghatározó értékítélete, a jupiteri őserő szintén negatívan működik ugyanebben a házban, a Nap és a Merkúr mellett, ezért az amúgy is zavaros öntudatát és a gondolkodásmódját is az ingadozó moralitása, értéktudata még bizonytalanabbá teszi. A jupiteri őserő meghatározó szerepe egy horoszkópban abból fakad, hogy egy ember egész személyisége, az életvíziója erre az értékrendre épül, ehhez igazodik a többi bolygó által megtestesített őserő is, ezért ha ez az értékrend nincs harmóniában az egyetemes törvények szellemiségével, akkor a szülött nem lehet tisztában azzal, hogy az emberi életnek mi a legfőbb célja: a karma feloldása. Ha ezt nem tudja, illetve nem érti, akkor hamis célokat állít maga elé, hamis (tudományosan kispekulált) boldog-jövőt, vagyis materialista mennyországot céloz meg, ami csakis kudarcokhoz, boldogtalansághoz, betegségekhez, sorsnehézségekhez vezethet. Ezért ez az a pont, ahonnan „átállítható” az irány, az út, amelyen haladunk, tehát a jupiteri erővel, a megváltás – megváltódás logikája szerinti értékítélettel, ennek megfelelő életvízióval és életcélokkal való harmonizálódás lehet a feltétele annak, hogy kiszabaduljunk a karmikus vágyak, késztetések börtönéből, hogy ne ezekkel a karmikus, tehát eleve negatív és hazug vágyakkal, ambíciókkal azonosítsuk magunkat, ne ezek kiszolgálása révén akarjunk boldogok lenni, mert ez - bár ez a könnyebb és kellemesebbnek tűnő, erőfeszítésmentes út - egészen biztosan a teljes és kikerülhetetlen csőd felé visz.

Ebben az esetben, a 3-as házban található negatív Jupiter azt mutatja, hogy a szülött értékrendje is ingatag és többértelmű, az árnyék-én sugallatai által vezérelt, júdásian spekulált, pára váljon hosszú távon is. Ilyen alapokra építve az életét, a szülött a gyakorlati életben nagyon sikeres is lehet, hiszen éles esze, hullámzó értékítélete folytán ügyesen lavírozik a mindennapok feladatai, kihívásai között, a világi sikerekre, nyerészkedésre, a karmikus vágyak kiszolgálására törekedve, és azokat valószínűleg többnyire el is érve. Ezért nem tűnhet problémának számára az, hogy milyen életmódot él, sőt, követendőnek is ítéli azt.

A negatív jupiteri és merkúri őserők egymás negatív hatását megerősítve nagyszerű önámítóvá és valóság-hamisítóvá, igazságferdítővé, nehezen rajtakapható finom csúsztatóvá, vagy durva demagóggá és hipokritává teszik a szülöttet, aki nem akar szembenézni a valósággal (aminek aztán később szembetegségek is lehetnek a következményei), és magával együtt másokat is ámít, akár tudatosan, akár akaratlanul teszi ezt. A hazugságok, kettősségek, hamisítások, ellentmondásos helyzetek még több zavarosságot és fonák helyzetet szülnek, amibe aztán annyira belebonyolódhat, hogy amúgy is zavaros öntudata a végletekig összezavarodhat, akár tudathasadásos tüneteket is létrehozhatva. A kiút ebből a helyzetből az lehetne, ha felismerné azt, hogy a hazugság egyáltalán nem az élet elkerülhetetlen velejárója, ezért egyáltalán nem természetes velejárója az életnek a hazudozás, az ámítás, a hamisítás, az igazságtalankodás, hanem nagyon is természetellenes viselkedés, amelyik nem segít, még ha pillanatnyilag úgy is tűnik, hanem végső soron szétzülleszti a személyiséget, tönkreteszi az életet. Ez azonban csak akkor tűnhet fel a szülöttnek, vagyis csak akkor kezdi problémának érzékelni, amikor már olyan mélyen jár ebben az útvesztőben, hogy nem csak a többi emberrel való kapcsolata lehetetlenül el, hanem az egészsége is megromlik a sok hamis információ áramoltatásától. (Cukorbetegség, máj, epe, stb….)

Az Ikrekhez és a Merkúrhoz tartozó testrészei és szervei érzékenyek (vállak, felkarok, tüdők, felső légutak), és ezek megbetegedései, sérülései jelzik azt, hogy diszharmonikusan éli meg az ikreki szellemiséget, hogy az árnyék-énnek kiszolgáltatottan gondolkodik és cselekszik. Az egészsége visszanyerése érdekében nagyon fontos számára az, hogy megismerje és a személyiségébe beépítse az Ikrek pozitív tulajdonságait, hogy a merkúri intelligenciáját ne bábeltornyok építésére, valóságtól elrugaszkodott elméletek gyártására használja. Az árnyék-én jelenséget megismerve, és a saját árnyék-énje sajátosságait megismerve, elindulhat azon az úton, amelyik a tőle való megszabaduláshoz vezet, ehhez azonban hibabelátási készségre és szigorú őszinteségre is szükség van, hogy felismerje azt, amikor a pesszimista vagy nyerészkedő, ravaszkodó gondolatok, ötletek felütik a fejüket – ezekre ilyenkor határozott nemet kell mondania, és nem engedni, sem a külső, sem a belső „haszonelvű” logika a csábításának.

Az árnyék-én ravaszságait felismerni nem könnyű, hiszen eddig ő vezette a szülöttet, s ezért ő hajlamos ezt természetesnek és jónak, és biztos útnak hinni, sőt, jó barátjának tekinteni, aki mindig kihúzza a csávából (ahová rendszerint a spekuláns sugallatok hatására kerül) vagy aki amolyan „rosszfiú” módjára mégiscsak sok élvezetes kalandban részesíti. Ez azonban csak látszat, s ha metafizikai ismeretkhez juthat a szülött, akkor felismerheti azt, hogy hamis célokért küzdött eddig, pillanatnyi örömökért, valamint a talmi hírnévért és publikus, vagy anyagi sikerekért adta el a lelkét. A jupiteri őserővel harmonizációra törekedve az eddigi hibás elképzeléseit fölülvizsgálhatja, és megismerve az egyetemes törvényeket, értékrendjét azokhoz tudja igazítani. Ilyen módon könnyebbé válik számára leleplezni az árnyék-énjét, önmagát folyamatosan figyelve észrevenni azt, hogy mi történik vele hosszabb távon, ha ezekre a karmikus sugallataira hallgat, illetve, hogy milyen is az, amikor erőfeszítéseket tesz, és az addigi életvitelével ellentétesen kezd gondolkodni és cselekedni.

Ennek az új mentalitásnak a nehézsége az, hogy, hogy nem hoz azonnal bezsebelhető látszat-sikereket, sőt, ez a tisztességes mentalitás nem is megy egyik napról a másikra, és ezt az árnyék-én ki is használja, olyanokat sugallva, hogy „Megmondtam, hogy nem fog menni”, „Ebben a világban nem érdemes őszintének lenni, mindenki csak hülyének néz érte”, „Igazi boldogság nincs, ez csak mese, jobb, ha inkább, ha kicsiben is, de azonnal élvezheted az életed, amíg nem késő”, stb. S ha az Ikrek kitartásáról nem is túl híres, humoráról annál inkább – ilyenkor pedig nagy hasznát veheti ennek a pozitív tulajdonságának – ha kineveti saját magát, és nem veszi komolyan ezeket a sugallatokat, kikerülhet az árnyék-én hatása alól.

Nagyfokú éberség szükséges azonban ahhoz, hogy időben felismerje ezeket a kísértéseket, hiszen észrevételnül is beleeshet ebbe a csapdába, ha a jól megszokott merkúri okoskodásba, sehová nem vezető elmélkedésbe belemerül. Nehéz egy Ikrek-karmásnak valóban beismernie azt saját magának, hogy az a brilliáns esze, amire olyan büszke, mégsem a legjobb barátja, és hogy nem ez a legfontosabb és mindenek felett álló erő az életben, hogy nagyon is veszélyes abszolutizálni a merkúri intelligenciát, mert a többi őserőt elnyomva igenis megnyomoríthatja őt, nem tudja kárpótolni a kiszorított értékeket.
Mindegyik őserőnek megvan a maga jól meghatározott szerepe egy ember életében, s ha az egyiket a többi kárára túlzott előnyben részesíti, annak a következményeivel a fizikai valóságban is hamar szembesülnie kell – a szaturnuszi őserő, amelyik felügyeli azt, hogy ne billenjen ki az egyensúly, közbelép mikor betegségek, mikor balesetek, mikor nehéz helyzetek formájában, ha valaki önszántából nem hajlandó korlátozni magát, és szélsőségekbe esik, ezzel önmagát és esetleg a környezetét is veszélyeztetve.

A merkúri őserővel harmonizációra törekedni tehát azt jelenti, hogy az eszünket, a logikánkat a megfelelő helyen és módon alkalmazzuk, ne akarjuk azt se elnyomni, mondván, hogy csak az érzéseinket akarjuk követni, se pedig a többi erő fölé emelve csakis ezt duzzasztani hatalmasra. A jupiteri értéktudat átformálása, az egyetemes törvények szerinti belső hierarchia felállítása nagy segítség a merkúri erővel való harmonizációban, csakúgy, mint a Nap által megtestesített öntudat kitisztításában, megszilárdításában.

Amíg a szülött el nem indul a karmaoldás útján, és nem kezdi el beépíteni a személyiségébe az Ikrek pozitív tulajdonságait, valamint amíg a Nap és Jupiter által megtestesített teremtőerőkkel való harmonizációra nem törekszik, addig nem csak a fent felsorolt ikreki betegségek, balesetek fordulhatnak elő, jelezve hibás gondolkodásmódját és életszemléletét, hanem a Nap által elfoglalt konstellációra jellemző betegségek is gyakoriak lehetnek. A Jupiterrel és az általa uralt Nyilassal analógiában álló szervek, testrészek is gyakran megsérülhetnek, megbetegedhetnek (a szemek, a combok és a csípő, a máj, hasnyálmirigy, epe megbetegedései, a huzamos önámítás következményeként súlyosabb esetben cukorbetegség is jelentkezhet).

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO